وکالت در دعاوی مدنی و کیفری(جزایی)


 مقدمه:

انچه هویدا است به دلایل گوناگون استفاده از وکیل در محاکم کشور چندان ترویج نیافته است. هر چند حضور وکیل در برخی جرائم چون قتل طبق قانون کشورمان اجباری است.مانند بند ۴ ماده نهم قانون اجرائات جزائی مصوب ۱۳۹۳ که بیان میدارد: هرگاه شخص به جرمی مظنون یا متهم گردد که قانون، جزای ان را حبس طویل یا بیشتر از آن پیش بینی نموده باشد، داشتن وکیل مدافع ضروری پنداشته می شود. 

در نوشته حاضر به مبحث وکیل در دعاوی مدنی پرداخته شده است. 

برابر ماده ۳۱قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در همه محاکم طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند ، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند ، امکان استفاده از وکیل معاضدتی را پیش بینی کرده است. وکلای مدافع مطابق بند ۱۵ ماده ۱۳قانون انجمن وکلای مدافع افغانستان تکلیف دارند همه ساله در سه دعوا جزایی به عنوان کمک و معاضدت به این دسته از اشخاص قبول وکالت نمایند . کلیه محاکم نیر مکلف به پذیرش وکیل هستند اگر محکمه ای حق گرفتن وکیل را از مدعی ویا مدعی علیه سلب کند ، حکم صادره از آن محاکم فاقد ارزش و اعتبار قانونی است . 

در دعاوی مدنی ، یک شخص حداکثر از دو وکیل می تواند استفاده کند ، در دعاوی کیفری حداقل سقفی برای تعداد وکلای انتخابی برطبق بند۲ ماده نهم قانون اجرائات جزایی ۳وکیل تعیین شده است . 

وکالت بر دو نوع است : 

۱) وکالت در دعاوی

۲) وکالت به صورت عام . 

 وکالت در دعاوی که موضوع بحث ما است تابع شرایط قواعد وکالت در دعاوی است. در این نوع وکالت وکیل باید دارای شرایط خاصی باشد تا بتواند در محاکم شرکت و از حق موکل خود دفاع نمایدکه در ماده ۶ قانون انجمن وکلای مدافع افغانستان بیان شده است از جمله تحصیلات حقوقی ، شرکت در امتحان وکالت و گذاراندن دوره ستاژ و...

 اما وکالت به صورت عام تابع شرایط فوق نمی باشد و هر شخص می تواند انجام بعضی از اعمال خود را که ارتباطی به محکمه ندارد به دیگری واگذار کند . مثلاً به شخص دیگر وکالت دهد که ملک وی را معامله یا در اداره ثبت تفکیک نماید. برای آشنایی با نقش وکیل در دعاوی و حدود اختیارات و وظایف او ، وکالت در دعاوی را به دو دسته تقسیم می کنند: 

الف) وکالت در دعاوی مدنی 

در دعاوی مدنی هر یک از طرفین دعوی اجازه دارند بیشتر از یک نفر وکیل به محکمه معرفی کنند. وکلای طرفین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون راجع به وکالت در محاکم برای آنان مقرر شده است. 

از این رو ، اگر شخص ( الف ) برای مطالبه اجاره بهای پرداخت نشده از سوی مستأجرش به شخص ( ب ) وکالت دهد ، چنانچه شخص ( ب ) دارای پروانه وکالت باشد ، اجازه اقامه دعوا ، حضور در محکمه و دفاع از او را دارد و اگر وی وکیل مدافع نباشد ، تنها می تواند با این وکالت نامه با یک وکیل مدافع قرارداد وکالت تنظیم کند تا وکیل مدافع اخیر ( که دارای پروانه وکالت است ) نسبت به مطالبه حقوق شخص ( الف ) اقدام نماید ، البته این در صورتی است که در وکالت نامه ، وکالت در توکیل به صراحت قید شده باشد . 

وکالت ممکن است با سند رسمی یا سند غیر رسمی باشد . اگر با سند عادی و غیر رسمی وکالت تنظیم شود ، در مورد وکالت نامه های تنظیمی در کشور ، وکیل می تواند زیر وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است و اگر وکالت خارج از کشور داده شده باشد ، باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان برسد. 

اگر وکالت در جلسه محاکمه داده شود ، مراتب در صورت جلسه قید و به امضای موکل می رسد چنانچه موکل در زندان باشد ، رئیس زندان یا معاون او باید امضا یا اثر انگشت او را تأیید کنند. 

وکالت در محاکم که به پرونده های مدنی رسیدگی می کنند شامل تمام اختیارات راجع به محاکمه است جز آنچه را موکل استثنا کرده باشد .

با این وجود برای دخالت وکیل در بعضی امور ، نیاز به تصریح در وکالت نامه دارد مانند : 

- وکالت راجع به اعتراض به رأی ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده محاکمه . 

- وکالت در سازش و محاکمه . 

- وکالت در تعیین کارشناس . 

- وکالت برای درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات مربوط به اجرای حکم و گرفتن وجوه پرداخت شده به نام موکل و ... 

اگر موکل وکیل خود را عزل کند ، باید این موضوع را مطابق ماده ۱۶۰۷ قانون مدنی به اطلاع محکمه و وکیل معزول برساند. البته عزل وکیل مانع جریان محاکمه نمی شود . 

اگر موکل به طور شفاهی در محکمه اظهار کند که وکیل خود را عزل کرده ، این موضوع توسط محکمه درج صورت جلسه شده و به امضای او می رسد. تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده اقدامات او در حدود وکالت صحیح می باشد . 

اگر وگیل استعفای خود را به محکمه اطلاع دهد ، محکمه به موکل اخطار می کند که خود او یا توسط وکیل جدید باید محاکمه را پی گیری نماید و محاکمه تا زمان مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید از جانب او حداکثر به مدت یک ماه متوقف می شود . 

وکلا نباید بعد از استعفا یا با معزول شدن از طرف موکل ، وکالت طرف مقابل را بپذیرند . وکلا باید هنگام محاکمه در در محکمه حاضر باشند مگر آنکه دارای عذر موجه باشند.

اگر وکیل همزمان در دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین آنان ممکن نباشد ، باید در محکمه ای که حضور او برابر قانون اصول محاکمات مدنی یا سایر قوانین الزامی است ، شرکت کند و به محکمه دیگر لایحه بفرستد یا اگر از سوی موکل اجازه داشته باشد ، یک وکیل مدافع دیگر را به محکمه معرفی کندکه همان وکیل باالتوکیل می باشد.

اگر در یک دعوی مدنی یک طرف دعوا دو نفر وکیل معرفی کرده باشد و به هیچ کدام اجازه اقدام انفرادی ندهد ، هر دو وکیل باید لایحه خود را به محکمه ارسال نمایند یا اینکه یکی از دو وکیل به همراه لایحه وکیل دیگر در محکمه حضور یابد . در صورت عدم وصول لایحه از طرف وکیل غایب ، محکمه بدون توجه به اظهارات حاضر به رسیدگی ادامه می دهد . 

در این حالت اگر هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام کرده باشد ، در صورت ضرورت ، جلسه دادرسی تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل اطلاع داده می شود . در این صورت جلسه بعدی محکمه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد .

 

منابع:

۱ــ قانون مدنی

۲ــ قانون اجرائات جزایی

۳ــــ قانون اساسی

۴ـــ قانون انجمن وکلای مدافع افغانستان

۵ــ محمد کاظم سروری،جایگاه ونقش اسناد در اثبات دعاوی مدنی در نظام حقوقی افغانستان،منوگراف برای دریافت درجه لیسانس،دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی،استاد راهنما:استادفرهمند،سال ۱۳۹۵، ص۴۵ به بعد

۶ـ علی عباس حیاتی، آئین دادرسی مدنی۱،تهران، نشر میزان۱۳۹۰

 


مشخصات

  • منبع: http://associationjls.blogfa.com/post/5
  • کلمات کلیدی: وکیل ,وکالت ,محکمه ,موکل ,دعاوی ,مدنی ,وکالت نامه ,وکیل مدافع ,دعاوی مدنی ,وکلای مدافع ,صورت جلسه ,انجمن وکلای مدافع ,وکلای مدافع افغانستان ,دارا
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها